Позначте правильне твердження.

Позначте правильне твердження.

А. підвищення фондовіддачі свідчить про ефективне використання фондів на підприємстві.

Б. підвищення фондоємності свідчить про рівень забезпеченості підприємства фондами.

1. Обидва варіанти правильні. 2. тільки 2 варіант правильний.

3. Тільки 1 варіант правильний. 4. Обидва варіанти неправильні.

Позначте правильне твердження.

А.Фондозабезпеченість це відношення основних виробничих фондів до площі сільськогосподарських угідь.

Б. Фондовіддача це відношення площі до вартості основних виробничих фондів.

В. Фондоозброєність це відношення основних виробничих фондів до середньооблікової чисельності працівників.

Г. Фондоємкість це відношення вартості валової продукції до вартості основних виробничих фондів.

1. Тільки А і Б варіанти правильні. 2. Тільки А і В варіанти правильні.

3. Тільки А і Г варіанти правильні. 4. Всі варіанти Позначте правильне твердження. правильні.

8. При аналізі складу основних засобів необхідно обчислити:

1. показники руху;

2. структурні показники;

3. показники якісного стану;

4. рівень фондооснащеності підприємства.

9. До показників руху при аналізі основних засобів відносять наступну групу:

1. коефіцієнти оновлення, зносу, придатності;

2. коефіцієнти росту, оновлення, фондоозброєності;

3. коефіцієнти росту, оновлення, вибуття;

4. коефіцієнти зносу, вибуття, забезпеченості.

10. Аналіз якісного стану основних виробничих засобів проводять за допомогою групи показників:

1. коефіцієнтів фондовіддачі і фондозабезпеченості;

2. коефіцієнтів зносу і придатності;

3. коефіцієнтів фондооснащеності;

4. коефіцієнтів фондовіддачі і фондомісткості.

11. Економічний показник, який відображає вартість основних виробничих засобів з розрахунку на одного працюючого, називається:

1. фондовіддача;

2. фондозабезпеченість підприємства;

3. фондоозброєність праці;

4. матеріалонасиченість.

12. Аналіз економічної ефективності використання основних виробничих засобів проводять Позначте правильне твердження. за допомогою групи показників:

1. урожайність плодових насаджень, продуктивності продуктивної худоби;

2. фондозабезпеченість підприємства та фондоозброєність праці;

3.фондовіддача та фондомісткість;

4. коефіцієнти зносу та придатності.

13. Коефіцієнт стабільності персоналу ( постійності складу) – це відношення кількості ... до середньоспискової чисельності персоналу.

1. прийнятих працівників;

2. звільнених працівників;

3. прийнятих і звільнених працівників;

4. працівників, які працювали цілий рік.

14. Відносну забезпеченість підприємства робітниками визначають шляхом порівняння ...

1. фактичної чисельності з плановою потребою;

2. фактичної чисельності, перерахованої на відсоток виконання плану з випуску продукції, з плановою потребою;

3.фактичної чисельності з плановою потребою, перерахованою на відсоток виконання плану з випуску продукції.

4.фактичної чисельності з відсотком виконання плану

15. Позначте правильне твердження продуктивності праці

1. витрати праці в люд.-год Позначте правильне твердження.. на виробництво 1 ц продукції в натуральному виразі.

2. кількість виробленої продукції за 1 люд.-год.

3. витрати праці на обробку 1га (або обслуговування 1 гол. тварин)4. кількість відпрацьованого часу 1 робітником.

16. Позначте правильне твердження трудомісткості:

1.витрати праці в люд.-год. на виробництво 1 ц продукції в натуральному виразі.

2. кількість виробленої продукції за 1 люд.-год.

3. витрати праці на обробку 1га (або обслуговування 1 гол. тварин)

4. кількість відпрацьованого часу 1 робітником.

17. Вкажіть які фактори впливають на зміну трудомісткості в рослинництві?

1. Витрати праці на виробництво 1 ц продукції і валовий збір.

2. Погодні умови і забезпеченість технікою.

3. Кількість працівників, зайнятих в рослинництві.

4.Витрати праці на обробку 1 га і рівень урожайності.

18.Вкажіть які фактори впливають на Позначте правильне твердження. зміну трудомісткості в тваринництві?

1.Поголів’я тварин та їх продуктивність.

2. Витрати праці на обслуговування однієї голови тварин та продуктивність тварин.

3.Витрати праці на обслуговування однієї голови тварин та продуктивність праці.

4.Витрати праці на виробництво 1 ц продукції.

19. Вкажіть які фактори впливають на зміну ФОП в цілому по господарству?

1.Чисельність робітників і середньорічна заробітна плата 1 робітника.

2. Кількість відпрацьованих днів 1 робітником за рік і середньоденна ЗП 1 робітника.

3. Тривалість робочого дня і середнього денна ЗП .

4. Перевиконання норм виробітку , кількість і якість витраченої праці.

20. Позначте правильні твердження…

А. Темпи зростання середньої заробітної плати повинні випереджати зростання продуктивності праці;

Б.Темпи зростання Позначте правильне твердження. продуктивності праці повинні випереджати темпи зростання середньої заробітної плати.

1. Тільки перше твердження правильне. 2. Обидва твердження правильні.

3. Тільки друге твердження правильне. 4. Обидва твердження неправильні.

21.Позначте показники, які характеризують ступінь залучення робочої сили в громадське виробництво

А. Кількість відпрацьованих днів за рік

Б. Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу

В. Загальна кількість відпрацьованих людино-годин

Г.Тривалість робочого дня

Д. Продуктивність праці

Е. Середнього денний виробіток одного робітника

1. Б,Г,Е. 2. А,В,Г 3 В,Д,Е. 4. В,Г,Е.

22. Позначте фактори, від яких залежить середньорічний виробіток одного працюючого

А. Чисельність робітників.

Б. Загальна кількість відпрацьованих людино-днів

В. Загальна кількість відпрацьованих людино-годин

Г. Кількість відпрацьованих днів одним робітником

Д. Тривалість робочого Позначте правильне твердження. дня

Е. Середньогодинний виробіток одного робітника

1. А,Б,Г 2. В,Д,Е 3. Г,Д,Б 4. А,В,Г

23. Позначте правильне твердження реальної заробітної плати –

1.нарахування працівникам в грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу

2. кількість товарів і послуг, що можна придбати на отриману заробітну плату

3. нарахування заробітної плати за мінусом відрахувань на заробітну плату

4. нарахована заробітна плата з різними надбавками і доплатами

24. Позначте правильне твердження номінальної заробітної плати

1.нарахована заробітна плата з різними надбавками і доплатами

2. кількістю товарів і послуг, що можна придбати на отриману заробітну плату

3. нарахування заробітної плати за мінусом відрахувань на заробітну плату

4.нарахування працівникам в грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану Позначте правильне твердження. роботу

25. Рівень забезпеченості підприємства робочою силою визначається:

1. відношенням кількості фактично відпрацьованих людино-днів до числа працюючих;

2. відношенням фактичної чисельності працюючих до планової потреби;

3. шляхом множення кількості відпрацьованих люд.-днів одним працюючим на число робітників за цей період;

4. як добуток планового числа працюючих на число робочих днів за період.

26. Аналіз руху робочої сили по підприємству проводиться на підставі групи показників:

1. оборот робочої сили по прийому, вибуттю, розмах сезонності;

2. коефіцієнти: обороту робочої сили по прийому, вибуттю, плинності, міграції;

3. коефіцієнти: плинності, сезонності, міграції, оновлення робочої сили;

4. коефіцієнти: міграції, забезпеченості робочою силою, обороту по вибуттю.

27. Відношення кількості вибувших робітників (незалежно від причин) до Позначте правильне твердження. середньорічної чисельності працюючих характеризує коефіцієнт:

1. плинності;

2. міграції;

3. обороту по вибуттю;

4. зміни числа робітників.

28. Абсолютне відхилення фонду оплати праці (ФОП) визначається як різниця між:

1. фактичним ФОП і умовним ФОП, обчисленими при фактичній чисельності працівників і плановому заробітку одного працюючого;

2. фактичним і плановим ФОП;

3. умовним ФОП, розрахованим при фактичній чисельності робітників і плановій заробітній платі одного працюючого і плановим ФОП;

4. фактичним ФОП і плановим, скорегованим на процент виконання плану обсягів виробництва.

29. Відносне відхилення фонду оплати праці (ФОП) обчислюється як:

1. різниця між фактичним ФОП і постійною частиною планового ФОП, скорегованого на процент виконання плану обсягів виробництва;

2. різниця між фактичним ФОП і Позначте правильне твердження. плановим, скорегованим у змінній його частині на процент виконання плану обсягів виробництва;

3. різниця між фактичним ФОП і умовним ФОП, обчисленим при фактичній чисельності працюючих і плановому заробітку одного робітника;

4. різниця між умовним ФОП, розрахованим при фактичній чисельності працюючих і плановому заробітку одного робітника, та плановим ФОП.

30. Позначте фактори, які впливають на зміну урожайності с.-г. культур

А. Рівень світових цін на продукцію

Б. Забезпеченості посадковим матеріалом.

В. Забезпеченість персоналом

Г. Внесення добрив.

Д. Засобів захисту і догляду за рослинами.

Е. Рівня механізації виробництва.

1.Б,Г,Д,Е 2. А,Б,Г,Е 3. Б,В,Г,Д 4. А,Б,Г,Е


documentarwgmvx.html
documentarwgugf.html
documentarwhbqn.html
documentarwhjav.html
documentarwhqld.html
Документ Позначте правильне твердження.