Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница

В залежності від кількості набраних балів студент отримує оцінку відповідно до «Тимчасового положення про систему оцінювання навчальної діяльності, поря­док проведення, відрахування та поновлення студентів, які навча­ються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу в УжНУ», згідно нижченаведеної шкали підсумкового контролю:

Мінімальний бал для отримання позитивної оцінки - 50, максимальний -100 Оцінка за розши­реною національ­ною шкалою Еквівалент оцінки за п'ятибальною шкалою (для роз­рахунку стипендій) Оцінка за шкалою ЕСТS
90 та вище відмінно А
80-89 дуже добре 4,5 В
65-79 добре С
55-64 задовільно 3,5 В
50-54 достатньо Е
35-49 незадовільно
1-34 неприйнятно F

Студенти, які з навчальної дисципліни за семестр атесто­вані оцінкою "незадовільно" (35-49 балів), зобов'язані Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница складати підсумковий модульний контроль. Підсумковий модульний конт­роль можуть також складати студенти, які бажають покращити семестрову оцінку.

До підсумкового модульного контролю з навчальної дис­ципліни не допускають студентів, які не виконали усіх видів обов'язкових робіт (лабораторних, практичних, індивідуальних: розрахунково-графічних та розрахункових робіт, рефератів тощо), передбачених робочою навчальною програмою та за результатами модульного контролю мають менше ніж 35 балів.

Підсумковий модульний контроль з навчальної дисциплі­ни студент може не складати, якщо він склав усі модульні контролі та його влаштовує підсумкова (семестрова) оцінка. Якщо студент з метою покращення оцінки виявив бажання складати підсумко­вий модульний контроль, то йому для цього Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница надається одна спроба. При цьому підсумкова(семестрова) оцінка для таких студентів на екзамені не може бути зменшена.

У разі порушення студентом дисципліни при проведенні підсумкового модульного контролю екзаменатор усуває його від складання іспиту (заліку), виставляючи нуль балів і державну семестрову оцінку "незадовільно" ("незараховано").

11. Список рекомендованої літератури

до вивчення курсу ”Регіональна економіка”

Основна

1. Базилевич В. Д. Ринкова економіка : основні поняття і категорії : [навч. посіб.] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – К. : Знання, 2006. – 263 с.

2. Величко О. М. Основи екології та моніторинг довкілля : [навч. посіб.] / О. М. Величко, М. Гало, І. І. Дудич, Ю. О. Шпеник. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2001. – 285 с.

3. Герасимчук З Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница. В. Теоретичні та прикладні засади прогнозування стійкого розвитку регіону : [монографія] / З. В. Герасимчук, І. С. Кондіус. – Луцьк : Надстир’я, 2010. – 412 с.

4. Герасимчук З. В. Конкурентоспроможність регіону : теорія, методологія, практика : [монографія] / З. В. Герасимчук, Л. Л. Ковальська. – Луцьк : Надстир’я, 2008. – 243 с.

5. Герасимчук З. В. Трансформація інституціонального механізму природокористування в умовах глобалізації : екологічні імперативи та системні суперечності : [монографія] / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович, В. А. Голян, А. О. Олексюк. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 228 с.6. Голіков А. П. Регіональна економіка та природокористування : [навч. посіб.] /А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : Центр учлбогвої літератури, 2011. – 352 с.

7. Гриньова Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница В. М. Державне регулювання економіки : [підручник] / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 с.

8. Данилишин Б. М. Економіка природокористування : [підручник] / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян. – К. : "Кондор", 2009. – 465 с.

9. Долішній М.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: [навч. посіб.]/ М. І. Долішній, Ю. І. Стадницький, А. Г. Загородній, О. Е. Товкан. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід”, 2003. – 256 с.

10. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети / М. І. Долішній. – К.: Наукова думка, 2006. - 512 с.

11. Долішній М.І. Регіональна політика та механізми її Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница реалізації / М.І.Долішній, С.М.Злупко, С.Й. Вовканич та ін. - К.: Наукова думка, 2003. - 504 с.

12. Екологічне управління : [підручник] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін.. – К. : Либідь, 2004. – 432 с.

13. Заболоцький Б.Ф. Регіональна економіка: [навч. посібник] / Б. Ф. Заблоцький. – Львів: „Новий світ-2000”, 2007. – 548 с.

14. Зінь Е. А. Регіональна економіка : [підручник] / Е. А. Зінь. – К. : "ВД "Професіонал", 2007. – 528 с.

15. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: [навч. посіб.] / Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.

16. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] /О. І. Ковтун Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница. – Львів : "Новий Світ-2000", 2006. – 432 с.

17. Манів З. О. Регіональна економіка : [навч. посібник] / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : „Магнолія 2006”, 2007. – 562 с.

18. Мойсеєнко І. П. Інвестування : [навч. посіб.] І. П. Мойсеєнко. – К. : Знання, 2006. – 490 с.

19. Олійник Я. Б. Регіональна економіка : [навч. посібник] / Я. Б. Олійник, С. П. Запотоцький, О. Ю. Кононенко, А. Л. Мельничук, В. Ф. Пасько; за ред. Я. Б. Олійника. – К. : КНТ, Видавець Фурса С. Я., 2007. – 444 с.

20. Основи екології. Екологічна економіка та управління природоко-ристуванням : [підручник] /за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника та к.е.н., проф. М. К. Шапочки. – Сумип : ВТД "Університетська книга", 2007. – 759 с Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница.

21. Пехник А. В. Іноземні інвестиції в економіку України : [навч. посіб.] / А. В. Пехник. – К. : Знання, 2007. – 335 с.

22. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : [монографія] /за ред. З.С. Варналія. - К.: Знання України, 2005. - 498 с.

23. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: [підручник] / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін.; за ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України С. І. Дорогунцова. – К. : КНЕУ, 2007. – 992 с.

24. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: [підручник]/за ред. В.В.Ковалевського, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенова. – 7-е вид., стер. – К.: Знання, 2005. – 350 с.

25. Розміщення продуктивних сил: [підручник] /В.В.Ковалевський Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница., О.Л.Михайлюк., В.Ф.Семенов та ін.. - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 353 с.

26. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: [навч. посіб.] / Д. М. Стеченко. - К.: Вікар, 2001.-377 с.

27. Стратегія соціально – економічного розвитку Закарпаття до 2015 року. –Ужгород, 2007. - 40 с.

28. Чернюк Л.Г. Економіка та розвиток регіонів (областей) України : [навч. посіб.] / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

29. Чернюк Л.Г. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: [навч. посіб. для дистанц. навчання] / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – К.: Ун-т „Україна”, 2004. – 245 с.

30. Чернюк Л.Г. Розміщення продуктивних сил України. : [навч. посіб.] / Л. Г. Чернюк, Д Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница. В. Клиновий. – Київ. ЦУЛ, 2002. – 470с.

31. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2006. 435 с.

Додаткові джерела інформації

  1. Кодекс „Про надра” (1992 р.).
  2. Лісовий кодекс України (1994 р.).
  3. Водний кодекс України (1995 р., з доповненням 2000 р.).
  4. Земельний кодекс України (2001 р.).
  5. Господарський кодекс (грудень 2003 р.).
  6. Журнали: Економіст, Економіка України, Статистика України, Регіональна економіка, Економіка АПК; Електронний ресурс

12. Короткий термінологічний словник

Аграрно-промисловий комплекс сукупність галузей народного господарства, що зайняті виробництвом продукції сільського господарства, її зберіганням, переробкою і доведенням до споживача, а також виробництвом засобів виробництва для такої діяльності.
Валовий дохід частина вартості валової продукції підприємства, яка залишається після покриття всіх матеріальних витрат, або новостворена Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница на підприємстві вартість, як результат живої праці колективу підприємства.
Валова продукція показник обсягу продукції вироблений підприємством для реалізації на сторону, або для подальшого використання в межах підприємства.
Вантажо- і пасажирооборот показники виконаної транспортної роботи, визначаються як добуток обсягу перевезень (вантажів чи пасажирів) на відстань їх транспортування.
Вантажо- і пасажиропотік кількість вантажів (пасажирів), що їх перевозять за певним маршрутом (автомобільним, залізничним, водним шляхом тощо) в певному напряму за певний проміжок часу (рік, місяць, добу). Такі показники є матеріальним виразом транспортно-економічних зв’язків.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) сукупність вартостей всіх товарів і послуг (або доданих вартостей), створених всіма підприємствами в країні Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница, без врахування продукту, створеного закордонними філіями та відділами національних фірм за кордоном.
Валовий національний продукт (ВНП) сукупність усіх виготовлених товарів та наданих послуг у країні за рік.
Виробництво (матеріальне) процес створення матеріальних благ, передумовами якого є продуктивні сили та виробничі відносини.
Виробничі відносини в процесі виробництва люди вступають у відношення не тільки з природою, але і між собою, або характер зв’язків між учасниками виробничого процесу.
Відтворення населення процес неперервної заміни поколінь через процеси природного і механічного руху.
Відтворення (ресурсів) відновлення ресурсів у процесі їх господарського використання.
Внутрішня міграція зміна місця проживання в межах держави.
Водні Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница ресурси частина гідросфери, доступна й економічно доцільна для використання в суспільному виробництві.
Господарський механізм система основних форм, методів і важелів використання економічних законів.
Густота (щільність) населення співвідношення між населенням і площею території, яку воно займає.
Депопуляція процес скорочення чисельності населення внаслідок переважання смертності над народжуваністю.
Економіко-географічний простір сукупність просторових відношень об’єкту до інших існуючих чи прогнозових, але суттєвих для даного об’єкту.
Економіка-географічний район територіальне цілісна частина н/г, якій власти­ві характерні ознаки: спеціалізація, комплексність, можливість управління.
Економічно активне (трудоактивне) населення загальна чисельність населення, старшого від певного віку (16 або 18 років), яке працює або прагне працювати за Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница винагороду.
Експорт вивіз товарів, вироблених, добутих або вирощених у даній країні.
Експорт капіталу вивіз капіталу за кордон, що здійснюється у грошовій або товарній формі з метою отримання прибутку, зміцнення економічних та політичних позицій.
Електроенергетика галузь промисловості, що охоплює виробництво електроенергії, її транспортування, електромережі, котельні та інші об’єкти.
Еродований грунт (гірські породи), який зазнав руйнівної дії води та вітру.
Ефективність економічна співвідношення одержаних результатів і витрат живої і уречевленої праці.
Закономірності розміщення продуктивних сил об’єктивні, внутрішньо необхідні, суттєві і сталі зв’язки між усіма елементами їх просторової організації.
Збалансованість розвитку досягнення кількісної і якісної відповідності між основними елементами, що Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница входять до складу певної системи.
Земельний фонд усі землі незалежно від їх цільового призначення, господарського використання і особливостей правового режиму.
Земельні ресурси усі землі, незалежно від їх цільового призначення, господарського використання і особливостей правового режиму, які можуть бути використані для суспільних потреб.
Зовнішньоторговельна політика діяльність держави, спрямована на стимулювання або обмеження експорту та імпорту товарів.
Зовнішньоторговельний оборот загальна сума експорту та імпорту товарів і послуг за певний період часу.
Зовнішня міграція переселення, пов’язане з перетином державного кордону.
Імпорт ввіз із-за кордону товарів, послуг, технологій, капіталу, цінних паперів для реалізації і застосування на внутрішньому ринку.
Інноваційна діяльність вкладення Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница коштів у нову техніку, технологію, нові форми організації праці і управління. Водночас це і процес, скерований на створення, виробництво, розвиток і вдосконалення нових видів виробництв, технологій, організаційних форм.
Інновація запуск у виробництво нового продукту, впровадження нового виробничого цеху чи застосування нової форми організації бізнесу.
Інтеграція економічна процес зближення і поступового об’єднання певних економічних утворень.
Інтегрована господарська система єдиний регіональний економічний простір, що формується на основі тісних економічних взаємозв’язків між усіма елементами господарського комплексу.
Інтенсифікація сільського господарства збільшення виробництва продукції шляхом продуктивного використання вже оброблюваних земель, та інших ресурсів завдяки застосуванню нової техніки і технології, сучасних форм організації праці Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница і виробництва. Напрями інтенсифікації – механізація, меліорація, нові технології та інші шляхи індустріалізації сільського господарства.
Інфраструктура поєднання діючих споруд, будівель, мереж та систем що безпосередньо не приймають участь, але забезпечують процес виробництва, матеріальних благ (виробнича) та життєдіяльність населення (соціальна).
Капітальне будівництво галузь народного господарства, яка здійснює будівництво нових об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також реконструкцію, технічне переозброєння і розширення діючих.
Коефіцієнти демографічні частота, з якою відбуваються демографічні події на 1000 чол. населення за рік.
Конкурентоздатність відповідність вимогам ринку.
Концепція цілісна, логічна науково обґрунтована система поглядів щодо природи певних явищ чи процесів.
Кооперування система міжгалузевих, внутрігалузевих, міжрайонних Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница, внутрірайонних економічних зв’язків.
Критерії розміщення продуктивних сил орієнтири практичної спрямованості, якими керуються при виборі оптимального варіанта їх територіального розташування.
Культура спосіб організації та розвитку людської життєдіяльності, представлений у продуктах матеріальної і духовної праці, в системі соціальних норм, у духовних і релігійних цінностях, у сукупності відносин людей із засобами виробництва, природою і між собою.
Лаг показник, що відображає відставання або випередження у часі одного явища (зокрема економічного) порівняно з іншим, пов’язаним з ними явищем.
Легальна міграція переселення на законних підставах; якщо йдеться про міграцію робочої сили, то це проживання в іншій країні за дозволом, який здебільшого обмежений часом або галуззю Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница зайнятості.
Лісове господарство вивчає, веде облік і збереження лісів, посилює їх корисні природні властивості, забезпечує розширене відтворення та поліпшення їхньої якості, підвищення продуктивності, сприяє раціональному використанню земельного лісового фонду.
Лісові ресурси деревні і не деревні ресурси лісових насаджень.
Лісозаготівельна промисловість проводить лісосічні роботи, вивозить і сплавляє деревину та здійснює її первинну обробку. Її продукцією є ділова деревина, дрова (використовують як паливо), а також сировина для лісохімічної промисловості.
Лісовпорядкування система заходів, що включає інвентаризацію лісового фонду, визначення розміру щорічного користування лісом та його категорій (водоохоронні, захисні, оздоровчі і т.п.), лісовідновлення тощо.
Лісопромисловий комплекс (ЛПК) це сукупність підприємств Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница, пов’язаних з вирощуванням і переробкою (до одержання кінцевої продукції) лісової сировини.
Макроекономічний район крупний економічний район, що становить собою цілісний територіально-виробничий комплекс і об’єднує певні групи адміністративно-територіальних одиниць.
Макрорайонування це поділ території країни на основні економіко-географічні райони з метою виявлення й розмежування виробничих територіальних комплексів, як дійсних, так і тих, що формуються.
Мезоекономічний район виділений у межах макрорайону певний підрайон, що охоплює господарські комплекси адміністративно-територіальних одиниць (областей, автономної республіки).
Мезорайонування виділення в межах основних економіко-географічних районів підрайонів, що охоплюють господарські комплекси адміністративно-територіальних одиниць (крім мін. Районів)
Меліорація (від лат. — поліпшення) — сукупність організаційно Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница-господарських і технічних заводів, що спрямовані на докорінне покращання земель (як правило, включає осушення їх або зрошення).
Мережа економічних районів результат економічного районування у вигляді системи економічних районів (таксонів) різного рангу та типів, яка відображає територіальну організацію народного господарства, що об’єктивно склалася.
Міграція переміщення робочої сили (працездатних мігрантів) через кордони тих чи інших територій, країн, населених пунктів зі зміною місця проживання. Розрізняють зовнішню і внутрішню, зворотну і незворотну міграції.
Міжнародний поділ праці це спеціалізація окремих країн на виробництві тієї або іншої продукції чи наданні послуг, якими вони обмінюються.
Міжнародні економічні відносини система господарських і торгово-економічних відносин між країнами Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница світу, в яку входять обмін товарами, спеціалізація і кооперація виробництва, науково-технічне, промислове співробітництво, спільне підприємство та інші форми.
Міжнародна торгівля торгівля між країнами, яка складається із ввозу (імпорту) товарів і послуг та їх вивозу (експорту).
Мікроекономічний район низові або локальні господарські комплекси у низових адміністративних районах з суто місцевими економічними зв’язками.
Мікрорайонування (низове адміністративно-господарське) – це виявлення локальних господарських комплексів у низових адміністративних одиницях (економічною основою є місцеві господарські зв’язки, що виникають між сільським господарством і переробною промисловістю, підприємствами з обслуговування).
Мінеральні ресурси корисні копалини, які видобуваються з надр землі.
Господарський комплекс система виробництва, обміну, розподілу Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница і споживання, що склалась у межах України.
Незворотна (постійна) міграція переселення до нового місця проживання без наступного повернення до попереднього місця.
Нелегальна міграція проживання на певній території (переважно в іншій крані) без законних підстав.
Паливно-енергетичний баланс система взаємопов’язаних показників, які характеризують обсяги і структуру видобутку природного палива та виробництва енергетичних ресурсів, а також показники їх споживання.
Паливно-енергетичний комплекс сукупність галузей промислового виробництва, які здійснюють видобуток палива, виробництво електроенергії, їх транспортування та використання.
Перепис населення спеціальна науково організована статистична операція, мета якої отримати відомості про чисельність та склад населення.
Підприємство територіальне та організаційно цілісний Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница економічний об’єкт, первинна ланка суспільного поділу праці, де виробляється та реалізується певна продукція. Ознаки підприємства: - відносна економічна самостійність, технологічна завершеність виробничих процесів по випуску продукції, типова потреба в ресурсах, соціальних та екологічних умовах.
Площа лісового фонду частина території країни, яка вкрита лісом, а також не зайнята ним, але призначена для потреб лісового господарства.
Попит на робочі місця загальна кількість робочих місць, необхідних для повного задоволення потреб в них з боку трудоактивного населення, тобто для забезпечення повної зайнятості робочої сили.
Працездатність здатність виконувати трудові функції без шкоди для здоров’я.
Праця доцільна діяльність людей завдяки розумовим та фізичним здібностям (зусиллям), які можуть Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница бути застосовані для виробництва товарів або послуг.
Пропозиція робочої сили загальна сукупність осіб, що активно пропонують свою здатність до праці (свою робочу силу) на конкретному ринку.
Прикладні дослідження вид наукових досліджень, основна мета яких — розв’язання практичних проблем. Їх результати безпосередньо впроваджуються в практику, знаходять втілення в нових технологічних процесах, конструкціях, матеріалах тощо.
Принципи розміщення продуктивних сил головні ідеї та вихідні положення, що формують першооснову їх територіальної організації.
Природні умови тіла і сили природи, які мають істотне значення для життєдіяльності людей, але не використовуються безпосередньо у господарській діяльності суспільства.
Природно-ресурсний потенціал фактор розміщення продуктивних сил Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница, який включає сукупну можливу (потенційну) продуктивність природних ресурсів і природних умов, які можуть бути залучені у господарську діяльність.
Продуктивні сили система матеріальних елементів і людей, а також відносин між ними, які в процесі економічної діяльності забезпечують виробництво матеріальних благ і послуг для задоволення потреб суспільства.
Промисловий центр місто або селище міського типу, де зосереджено кілька промислових підприємств і які є основною спеціалізованою містоутворюючою галуззю.
Промисловий вузол зосередження на обмеженій території виробничо-територіального поєднання підприємств, що склалося історично або формується.
Промисловий пункт промислове підприємство разом із поселенням, яке виникло при ньому.
Промисловий район інтегральний район з переважним значенням промислового виробництва як головної Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница галузі виробничої спеціалізації.
Район економічний територіально спеціалізована частина народного господарства країни, взаємопов’язана економічними відносинами з іншими територіями.
Район економічний галузевий територіально сконцентровані виробництва певної галузі в окремих частинах країни, де для їх розвитку є найсприятливіші умови.
Район економічний інтегральний територіально цілісна частина народного господарства країни, основною ознакою якого є наявність територіально-виробничого комплексу відповідного рангу й економічного тяжіння території до ядра району.
Районування економічне науковообґрунтований поділ країни на економічні райони, що склалися історично або формуються внаслідок розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці.
Раціональне природокористування передбачає оптимальність зв’язків суспільства і природи, екологізацію виробничої діяльності, збереження Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница просторової цілісності природних систем у процесі їх господарського використання, народногосподарського підходу до організації природокористування.
Регіон значна індивідуальна територіальна одиниця.
Рекреаційні ресурси об’єкти і явища природного походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, відпочинку та туризму завдяки специфічному поєднанню на даній території таких компонентів довкілля, як оздоровчі ландшафтні комплекси, лікувальний клімат, мінеральні води, грязі тощо.
Ресурси економічні джерела забезпечення виробництва, включаючи природні, трудові, інформаційні, фінансові тощо.
Ресурси природні тіла і сили природи, які можуть бути використані для задоволення потреб суспільства.
Рівень життя соціально-економічна категорія, яка характеризує рівень і ступінь задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница населення.
Розміщення продуктивних сил процес наукового обґрунтування та втілення в практику господарювання конкретних рішень щодо їх просторової (територіальної) організації. Тобто, це складний процес, що охоплює аналогічні часткові процеси: заселення нових територій (первинне заселення), їхнє освоєння (наприклад природних ресурсів(це тіла і сили природи, суспільна користь яких змінюється у процесі трудової діяльності людини. Вони використовуються як засоби праці (земля), джерела енергії, сировини й матеріалів, а також безпосередньо як предмети споживання (питна вода, дикі ягоди, гриби тощо), концентрацію і розосередження об’єктів господарської діяльності, створення і формування ядер, каркасу територіальної організації господарства (мережі міст, інфраструктури) тощо.
Рух населення процеси зміни чисельності Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница та складу населення: природний рух – народження, смерті, шлюби і розлучення; механічних рух – зміни місця проживання в межах країни (внутрішня міграція) або переїзди до інших країн (зовнішня міграція); соціальний рух – перехід людей з одних соціальних груп до інших, що приводить до зміни їх соціальних ознак.
Сільськогосподарські угіддя частина земельних ресурсів, які використовуються в сільському господарстві (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) для виробництва сільськогосподарської продукції.
Соціальна активність спосіб життєдіяльності, спрямований на зміну соціальних умов з метою задоволення потреб, інтересів, цілей, ідеалів соціальних суб’єктів.
Соціальна інфраструктура сукупність матеріальних елементів, які створюють умови для раціональної організації основних видів діяльності людини — виробничої, культурної і Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница сімейно-побутової. Включає заклади освіти і виховання, культури, фізкультури і спорту, охорони здоров’я тощо.
Соціальна система система, основними елементами якої є люди, групи людей, взаємовідносини між ними; функціонує на основі механізмів об’єктивної саморегуляції та цілеспрямованої діяльності соціальних суб’єктів.
Соціальний захист комплекс організаційно-правових і економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах.
Соціальний прогноз конкретне передбачення стану будь-якого соціального явища в майбутньому на основі спеціального наукового дослідження.
Соціальний розвиток процес еволюційних чи революційних змін у суспільстві та соціальному житті.
Соціальні нормативи гарантовані державою мінімальні рівні винагороди за працю, стипендіального та соціального Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница забезпечення.
Спеціалізація форми організації виробництва, за якої виготовлення продукції, її частин або виконання окремих операцій відбуваються в самостійних галузях або на відносно відокремлених підприємствах.
Структура виробництва співвідношення між його галузями, що виражає господарські пропорції та стан суспільного поділу праці.
Територіальна організація продуктивних сил науково-обґрунтоване розміщення взаємозв’язаних виробництв, сфери обслуговування та населення, яке забезпечує економічний і соціальний ефект внаслідок раціонального їх комплектування на певній території. Тобто, управління процесом розміщення і розвитку продуктивних сил по окремих районах, зв’язаних в єдину систему національної економіки.
Територіальна структура співвідношення між формами терито­ріального зосередження виробництва.
Територіальний поділ праці об Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница’єктивний безповоротний процес виробничої спеціалізації економічних районів та посилення міжрайонної кооперації, обміну спеціалізованою продукцією та послугами, обумовлений економічними, соціальними, природними та національно-історичними відмінностями окремих територій, їх географічним положенням.
Територіально-виробничий комплекс (ТВК) частина народногосподарського комплексу країни в межах крупного регіону, яка відзначається тісним взаємозв’язком і взаємоозумовленим розвитком різних галузей виробництва. Тобто, поєднання підприємств для досягнення додаткової економічної ефективності за рахунок наявних взаємозв’язків, скорочення транспортних витрат, раціонального використання територіальних ресурсів та за діяння переваг міжгалузевого кооперування та комбінування.
Територія частина земельної поверхні з властивими їй природними, антропогенними властивостями та ресурсами, що характери-зується протяжністю та Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница певним географічним положенням.
Транспортний баланс це сукупність показників, що характеризують обсяги, структуру перевезень, міжрайонні та внутрішньорайонні транспортно-економічні зв’язки регіону або країни в цілому. Часто під транспортним балансом розуміють співвідношення ввозу і вивозу, відправлення і прибуття.
Транспортний вузол комплекс транспортних споруд у пункті, де сходяться, перетинаються або розгалужуються не менш як три лінії одного або двох видів магістрального транспорту, які у взаємодії обслуговують транзитні та місцеві перевезення вантажів і пасажирів.
Уречевлений втілений у чому-небудь матеріальному.
Фактори розміщення продуктивних сил певні причини та чинники, що впливають на їх територіальне розташування, визначають його ефективність.
Фауністичні ресурси ресурси живої природи організованого Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница мисливства, рибальства, бджільництва та звірівництва. Іноді називаються мисливсько-рибальськими ресурсами.
Фундаментальні дослідження вид наукових досліджень, головним призначенням яких є здобуття нових знань, виявлення законів розвитку природи, суспільства, мислення. їх результати є основою проведення прикладних досліджень.
Якість життя філософсько-економічна категорія, яка відображає рівень задоволення потреб людей в особистих доходах, товарах і послугах різного характеру, у змістовному спілкуванні, знаннях, творчій праці, особистій свободі тощо.


documentarwqlsr.html
documentarwqtcz.html
documentarwranh.html
documentarwrhxp.html
documentarwrphx.html
Документ Зразки тестових завдань для проведення модульного контролю. 5 страница